کد خبر : 1369
تاريخ ثبت خبر : 6 اکتبر 2017
ساعت بارگزاری خبر : 11:58 ق.ظ

معرفی مقاله در حوزه تربیت اسلامی:


تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت اخلاقی

 یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد برنامه درسی مطالعات اجتماعی، بین برنامه‌ای یا تلفیقی است و اهداف اخلاقی در کنار دیگر اهداف درس قرار گرفته است.

به گزارش مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی (مَنا) مقاله «تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت اخلاقی» از دکتر محمد حسنی (دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) و دکتر فاطمه وجدانی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده مسئول) در دو فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی (س ۱۲، ش۲۵، پائیز و زمستان ۱۳۹۶، صفحات ۲۹ـ۵۴) به چاپ رسیده که چکیده و اصل مقاله در ادامه می آید.

چکیده

هدف از این مقاله، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی جهت استخراج الگوی نظری تربیت اخلاقی در این کتاب هاست. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی است. برای دستیابی به هدف مقاله، محتوای کتب یاد شده از نظر اهداف، محتوا، اشکال ارائه محتوا و روش (یاددهی ـ یادگیری و ارزشیابی) بررسی شدند.

   یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد برنامه درسی مطالعات اجتماعی، بین برنامه‌ای یا تلفیقی است؛ اهداف اخلاقی در کنار دیگر اهداف درس قرار گرفته و محتوای کتاب‌های درسی هم به تبع اهداف، دارای مضامینی اخلاقی شده است. مدل هدف‌گذاری هرمی است . همچنین برای یاددهی ـ یادگیری از روش‌هایی همچون بحث گروهی، بحث درباره موقعیت‌های اخلاقی فرضی، الگوپردازی و روش توضیحی و روش ایفای نقش استفاده شده است. اشکال ارائه محتوای اخلاقی نیز به طور عمده شامل متن، تصاویر و فعالیت است. برای ارزشیابی نیز افزون بر شیوه‌های معمول روش‌هایی همچون خود ارزشیابی نیز پیشنهاد شده است.

فایل اصل مقاله : تحلیل محتوای کیفی کتاب های مطالعات احتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت اخلاقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *